Ordforklaring

Her kan du finde korte definitioner på anvendte ord på Skrivopgave

Abstract
Resumé på engelsk. Abstract er en miniudgave af din opgave. Det skal kunne give et hurtigt overblik, uden at skulle læse selve opgaven.
Se artiklen "Afslutning/resume" på Skrivopgave

Analyse 
At undersøge fx en tekst for at afdække årsager, give forklaringer eller anføre motiver. Undersøg teksten i mindre enheder, så du fx kan påvise forskelle eller ligheder.
Se Skrivopgaves artikel "Opgavens hovedtekst"

Anmeldelse 
Beskrivelse og vurdering af bøger, film, teater o. lign. Anmeldelsen er rettet mod den modtager, der vil købe eller benytte produktet. 

Argumentation
At begrunde påstande, opfattelser og synspunkter.
Se også artiklen "Den gode opgave" på Skrivopgave

Artikel 
Se artiklen "Den litterære artikel" på Skrivopgave.

Betalingsbaser
Baser som skoler/biblioteker betaler for, men som eleverne frit kan benytte.  Du finder dem på dit biblioteks eller skoles hjemmeside. De gemmer sig tit under overskrifter som netbiblioteket, digitale tilbud, e-materialer eller e-ressourcer.

Bibliografi
Fortegnelse over bøger, artikler og lign. En bibliografi kan fx handle om et bestemt emne eller være en fortegnelse over værker af eller om en forfatter.

Biblioteksbaser
Et eller flere bibliotekers base over bøger, musik m.m. Baserne giver normalt mulighed for at bestille eller reservere.

Bibliografi
Fortegnelse over bøger, artikler og lign. En bibliografi kan fx handle om et bestemt emne eller være en fortegnelse over værker af eller om en forfatter.

Biblioteksbaser
Et eller flere bibliotekers base over bøger, musik m.m. Der er som regel adgang til biblioteksbaser via nettet. Baserne giver normalt mulighed for at bestille eller reservere.

Brainstorm
Teknik hvor du skriver alle idéer ned, der vedrører et emne. Ordene behøver ikke at have noget med hinanden at gøre. Det kan være en god måde at komme i gang på, hvis du er kørt fast.
Se også artiklen "Kom i gang med at skrive" på Skrivopgave

Citat
Ordret gengivelse af tekst. Kan benyttes til at dokumentere påstande. Markér citatet tydeligt i teksten for at adskille det fra din egen tekst fx med citationstegn. Kilden skal altid angives enten i en note eller i parentes lige efter citatet. Se også under Noter.  
Se også artiklen "Henvisninger" på Skrivopgave

DK5
Et talsystem som bibliotekerne bruger til opstilling og inddeling af faglitteraturen. Her kan du se emnernes placering på hylderne.
Læs også artiklen "Find det på hylden" på Skrivopgave

Diskussion
At fremføre argumenter ud fra forskellige synspunkter og for og imod en holdning. Du kan bruge sætninger som fx "Nogle mener...." eller "Andre synes dog..."
Se også "Litterær artikel" fra Viby Gymnasium

Disposition
Dit personlige redskab til at få overblik over opgaven. Du kan ordne rækkefølgen i din opgave som overskrifter eller stikord. Dispositionen sikrer, at du holder dig på sporet, når du skriver opgaven.
Se også  artiklen "Kom i gang med at skrive" på Skrivopgave

Dokumentation
De grunde, du giver for at dine påstande er holdbare. Du kan anføre selvstændige påstande, men i en opgave er det oftest fra bøger, du henter din dokumentation.  Vær kritisk overfor de kilder du bruger som dokumentation.
Se også artiklerne om kildekritik på Skrivopgave

Emne
Det afgrænsede område din opgave skal handle om.

Emneguide
Links samlet og ordnet efter emner. Kan også hedde netguide eller linkguide.

Emneord
Ord som definerer forskellige aspekter af et emne. Hvis emnet er fiskeri" kunne søgeordene være: fiskefartøjer, fiskearter, fangstredskaber eller fiskebestand. I biblioteksdatabaser beskriver emneordene bøgernes indhold. En bog har oftest flere emneord. Du kan få inspiration til nye søgninger ved at kigge på bogens emneord.

E-resurser 
Elektroniske resurser på nettet. Enkelte e-resurser er frit tilgængelige for alle f.eks. danmarkshistorien.dk. Mange skoler og biblioteker tilbyder gratis adgang til betalingsbelagte e-resurser via bibliotekernes hjemmeside, og du har ofte adgang hjemmefra via din bopælskommunes bibliotek.  Enkelte databaser, er der kun adgang, hvis du er på et bibliotek.
Se også artiklen "Databaser" på Skrivopgave.

Essay 
Kort tekst, der tager udgangspunkt i skrevne kilder eller personlige overvejelser. I teksten diskuterer du spørgsmål og problemer, og du reflekterer over svar eller løsninger.
Se også Skrivopgaves artikel "Essay".

Faglitteratur
Faglitteratur er faglige emner fra virkelighedens verden fx historie, litteraturhistorie og biografier. 

Feltsøgning
Søgning i bestemte kategorier fx kun i titler, forfattere eller emneord.

Fjernadgang 
Adgang til e-resurser på nettet. Mange biblioteker giver deres lånere gratis adgang til betalingsbaser hjemmefra. På dit biblioteks hjemmeside vil du kunne se, hvad dit bibliotek giver adgang til. 
Se også artiklen "Databaser" på Skrivopgave

Fortolkning
Din opfattelse af hvordan en tekst kan eller skal forstås. Det er især litterære tekster, man fortolker. Du bruger din analyse til at lave din fortolkning.

Fritekst
Søgning på alle ord i beskrivelsen af bogen. Du kan søge både i feltet forfatter, titel, emne, ord i notebeskrivelsen m.m. på en gang. Giver rigtig mange og uvedkommende hits, når man bruger almindelige brede betegnelser, fx Danmark, historie, Jensen eller drømme. Fritekst bruges bedst til at søge på specielle ord og navne, fx Tolkien. Du kan bruge feltsøgning til at præcisere eller begrænse en søgning evt. kombineret med fritekst.

Fuldtekstbaser
Databaser hvor du finder hele tekster og ikke kun en beskrivelse af bogen eller linket. Infomedia er en fuldtekstdatabase.

HV-ord
Ord som hvad, hvem, hvilke, hvordan og hvorfor. Du bruger hv-ord til din problemformulering. I din opgave eller dit projekt besvarer du de spørgsmål, som hv-ordene stiller.

Hurtigskrivning
Skriveteknik du kan bruge til at komme i gang med skriveprocessen. Brug 5 minutter på at skrive om dine forestillinger om emnet. Skriv hurtigt og stop ikke op undervejs. Så slipper du for at koncentrere dig om at formulere dig korrekt.
Se også  artiklen "Kom i gang med at skrive" på Skrivopgave

Indeksere
At forsyne en bog eller en tekst med emneord, så du kan genfinde den i en biblioteksbase eller på nettet.

Infomedia
Artikler i fuld tekst fra danske aviser. Du kan få adgang via dit eget bibliotek og ofte også på dit uddannelsessteds bibliotek.

Informationskompetence
Den færdighed du opnår, når du har lært at bruge informationssøgning til at finde, vælge og vurdere information.

Informationssøgning
At søge efter og finde bøger og information til din opgave eller dit projekt. At vælge relevante søgeord og søgestrategi for søgning i biblioteksbaser og på nettet og at vurdere og vælge relevante bøger, artikler og internetsider. God informationssøgning kræver overblik, præcision og kritisk sans.
Se også artiklerne om søgestrategi og søgeord på Skrivopgave.

Kildekritik
Kritisk vurdering af dine kilder i forhold til kildens alder, afsender, forfatter m.m.
Se artiklerne om kildekritik på Skrivopgave

Kilder
De bøger, artikler, netdokumenter og lign. du bruger, når du skal besvare spørgsmålene i din problemformulering. Det er vigtigt, at du er kritisk over for dine kilder.

Konklusion
Sammenfatning af dine vigtigste pointer og påstande. Du skal besvare spørgsmålene i din problemformulering i konklusionen og vurdere værdien af dine resultater. Du må ikke tage nyt stof op i konklusionen.
Se også artiklen "Afslutning/resume" på Skrivopgave

Kronik 
Kronikken er en lang artikel, der skal belyse et emne fra flere sider. I kronikken skal du diskutere de forskellige synspunkter og argumentere for og imod.
Se artiklen "Kronik" på Skrivopgave.    

Linkguide
Links samlet og ordnet efter emner. Kan også hedde emneguide eller netguide.

Litteraturhenvisning
Præcis angivelse af det sted (den side) i bogen, artiklen, dokumentet e.l., som dit citat stammer fra. Bogen, artiklen eller dokumentet skal med i litteraturlisten. Du bør skrive en note, der angiver sidetallet på den side i din opgave, hvor du omtaler citatet.

Litteraturliste
Alfabetisk liste over alle kilder du har brugt til  din opgave. Den skal gøre det muligt for læseren selv at finde frem til de kilder, du har benyttet. Litteraturlisten skal stå til sidst i opgaven før evt. bilag. Kilder du henviser til  i teksten skal altid med i litteraturlisten. På skrivopgave.dk finder du en litteraturlisteautomat, der stiller dine kilder op i korrekt form, når du har udfyldt felterne. 
Find Litteraturlisteautomaten her

Litterær artikel 
Den litterære artikel bruges i danskfaget til analyse og fortolkninger af tekster. 
Se også "Litterær artikel" fra Viby Gymnasium

Netguide
Links samlet og ordnet efter emner. Kan også hedde linkguide eller emneguide.

Normalside
En måde at beregne omfanget af en tekst på. Tekstbehandlingsprogrammer som Word kan tælle tegn og mellemrum på en A4-side. Der er ingen fast norm for antallet, men en beregningsmetode siger 2400 (tegn + mellemrum) pr. side. Spørg evt. din lærer.

Noter
En forklarende bemærkning til et punkt i teksten. Noter kan være henvisninger til kilder eller bilag, eller  uddybende kommentarer til teksten. De anbringes enten undervejs i teksten i parentes, nederst på de enkelte sider eller i selvstændigt afsnit til sidst i opgaven.
Se også artiklen "Regler" på Skrivopgave

Ophavsret
Billeder, fotos, lyd og musik på nettet tilhører den, der har lagt dem på. Du må ikke kopiere dem fx til din egen hjemmeside uden at indhente tilladelse fra rettighedshaveren. Du må gerne bruge billeder som illustrationer i dine (papir) opgaver eller projekter. Der er mange bestemmelser om ophavsret.
Se artiklen "Ophavsret" på Skrivopgave

Overordnet emne
Det emne, din lærer eller klasse har valgt, og som du skal forholde dig til, når du vælger dit emne.

Perspektivering
At vise at noget har betydning og konsekvens i andre sammenhænge.

Plagiat 
Når du skriver direkte af efter andre. 

Portal
Website, der samler et stort antal links, der har en sammenhæng. 

Post
I biblioteksbaser henviser det til beskrivelsen af en bestemt bog, CD, dvd eller andet biblioteksmateriale. Der kan være mange helt ens eksemplarer, der hører til en bestemt post, men hvis bøgerne ikke er ens, har de hver sin post.

Primær litteratur
Den bog eller tekst, du skal analysere. 

Problemformulering
Handler om problemstilling. Du skal formulere et spørgsmål til dit emne, så man kan se, hvad du vil tage stilling til i din opgave eller dit projekt. Du forholder dig hele tiden til din problemformulering i selve opgaven eller projektet. I konklusionen besvarer du problemformuleringens spørgsmål.
Se artiklen "Problemformulering" på Skrivopgave

Rapport
Tekst der registrerer, beskriver eller systematiserer viden på en neutral og upersonlig måde.

Redegørelse
Fremstilling der fokuserer på sammenhænge, årsager, hændelsesforløb eller andre forhold. Du skal vise, at du kan strukturere teksten. 
Se artiklen "Opgavens hovedtekst" på Skrivopgave.

Referat 
Gengivelse af en tekst i eget sprog. Rækkefølgen skal følge teksten.
Se også "Referat, resume og redegørelse" fra dansksiderne.dk

Resume 
En miniudgave af din opgave. Resumeet skal kunne forstås uden at læse selve opgaven. "Referat, resume og redegørelse" fra dansksiderne.dk

Sekundær litteratur
Bøger, artikler eller internetdokumenter, der uddyber eller analyserer din primære tekst (bogen, digtet, filmen e.l.).

Skønlitteratur
Romaner, noveller og digte. I modsætning til faglitteratur er skønlitteratur fiktion, dvs. at indholdet ikke er virkelighed.    

Synonymordbog
Alfabetisk ordnet ordbog over ord med næsten samme betydning.

Synopsis
En kort tekst, der giver et samlet overblik over din opgave eller projekt. En synopsis gør det lettere at forstå idéen i eller formålet med din opgave eller dit projekt.
Se artiklen "Synopsis" på Skrivopgave

Synsvinkel
En bestemt måde at betragte et emne på. Holdninger og ideologier kan udtrykkes gennem forfatterens synsvinkel. Den kan fx være dansk, feministisk eller politisk.

Søgefelt
Felt eller boks til søgeord. I biblioteksbaser er der flere felter, fx til forfatter, titel eller emne. Felterne kan i nogle baser (bibliotek.dk) ses direkte, mens andre biblioteksbaser benytter en rullemenu, dvs. man skal klikke på en pil for at få dem frem. Feltsøgning er en god måde at præcisere og indskrænke sin søgning på.

 
Søgeord
Ord, som definerer forskellige aspekter af et emne, fx emnet 'Fiskeri", hvor søgeordene kan være fiskefartøjer, fiskearter, forurening, fangstredskaber og fiskebestand.
Se artiklen "Søgeord og strategi til søgning" på Skrivopgave.

Tidsskrifter
Blade eller magasiner, der udkommer med flere numre om året. Et godt alternativ til bøger, når emnet er nyt og aktuelt. Litterære tidsskrifter er fx gode til sekundær litteratur om nye forfattere.
Se artiklen "Artikler" på Skrivopgave

Vurdering
En selvstændig stillingtagen til synspunkt eller påstand i problemformulering.